powrót do produktów

Protea BS EN 14181 i pomiary emisji za pomocą FTIR

BS EN 14181 i pomiary emisji za pomocą FTIR

Co to jest norma BS EN 14181?

BS EN 14181 to standard zapewnienia jakości dotyczący zakładów działających w ramach dyrektywy LCPD oraz dyrektywy w sprawie spalania odpadów WID. Poziom zapewnienia jakości (QAL2) dla tego standardu, obejmuje równoległe testowanie zautomatyzowanego systemu pomiarowego na instalacji (AMS) oraz badań wykonanych w certyfikowanym laboratorium badawczym, dla standardu porównawczego.

Prostota pomiarów

Stosowanie i konfiguracja analizatorów FTIR w przeszłości było zadaniem dla przeszkolonych użytkowników. Analizatory często wymagały od użytkowników budowania własnych bibliotek kalibracyjnych, dobierając pasma analityczne dla różnych gazów. Wszystkie te czynności wymagały czasu, umiejętności i często skutkowały różnymi konfiguracjami dla różnych użytkowników.

W celu zachowania zgodności ze standardem mCerts dla systemów przenośnych CEMs i zapewnienia laboratoriom UKAS pełnej identyfikowalności, oprogramowanie firmy Protea wykorzystuje zakodowaną standardową metodę analizy dla procesów spalania.

Co należy mierzyć?

Zarówno zakłady WID, jak i LCPD są zobowiązane do wykonywania badań emisji nieorganicznych produktów spalania, takich jak CO, NOx i SO2. Kolejny wymóg dla instalacji WID, to pomiar gazowego HCl.

Powyższy tryb pracy polepszył parametry akwizycji FTIR. Posiada on również wbudowane wielowymiarowe modele analityczne, dla popularnych produktów spalania, wymienionych w tabeli poniżej.

Emitowany związekZakres / mg/m3
Metan (CH4)0-70
Etan (C2H6)0-50
Propan (C3H8)0-50
n-Butan (C4H10)0-50
n-Heksan (C6H12)0-50
Etylen (C2H4)0-25
Metanol (CH3OH)0-70
Formaldehyd (HCHO)0-20
Benzen (C6H6)0-250
Fenol (C6H6O)0-100
Cyjanowodór (HCN)0-15
Bromowodór (HBr)0-200
Całkowity węgiel organiczny (TOC)0-50

Rozwiązanie atmosFIR

Firma Protea zaprojektowała analizator gazów atmosFIR FTIR, w celu sprostania wymogom laboratoriów w równoległym dostarczaniu danych pomiarowych do kalibracji systemów AMS. AtmosFIR to potężne narzędzie do monitoringu emisji, pozwalające na pomiar wszystkich wymaganych gazów emisyjnych pochodzących ze spalania. Analizator firmy Protea umożliwia wykonywanie pomiarów zaraz po dostarczeniu przyrządu, bez żadnej skomplikowanej konfiguracji oraz dodatkowych, specjalistycznych szkoleń w zakresie użytkowania.

atmosFIR CEM to kompletny system analiz wielogazowych z wykorzystaniem technologii FTIR.

monitoring emisji w spalarni odpadów,

monitoring emisji w zakładach wytwarzania energii,

możliwość prostej integracji w istniejących obiektach,

spełnia wymagania norm EN 15267-3, QAL1 i EN14181,

system może być doposażony o akwizycję danych CEM (DAS), wówczas jest zgodny z wymaganiami US EPA 40cfr część 60 i 75,

badanie gazów specjalistycznych (zastosowania dla laboratoriów)

brak ograniczenia liczby monitorowanych gazów,

komunikacja za pomocą ModBUS RTU, ModBUS TCP/IP i wymiana danych poprzez serwer OPC w standardzie.

Emitowany związekZakres / mg/m3
Tlenek węgla (CO)0-75
Tlenek azotu (NO)0-200
Dwutlenek azotu (NO2)0-200
Dwutlenek siarki (SO2)0-75
Chlorowodór (HCl)0-15
Amoniak (NH3)0-15
Fluorowodór (HF)0-5
Woda (H2O)0-40%
Dwutlenek węgla (CO2)0-20%

FTIR nie jest już narzędziem wyłącznie dla doświadczonego użytkownika czy laboranta. Analizator atmosFIR będzie wykonywać pomiary dla wszystkich możliwych gazów emisyjnych, pochodzących z procesów spalania, za pomocą zaledwie kilku kliknięć na ekranie.

Prosty pomiar standardu M22 za pomocą FTIR

Stosowanie analizatorów FTIR do pomiarów emisji z kominów w Wielkiej Brytanii, zostało opisane w normie – Wytyczne Techniczne: M22. Standard ten określa prawidłowe korzystanie z analizatora FTIR na terenie zakładu oraz kroki niezbędne do zapewnienia kontroli jakości zebranych danych.

Firma Protea ułatwiła spełnienie wymagań normy M22, wbudowując kontrolę jakości w oprogramowanie PAS do analizatora FITR. Zawiera ono:

obliczanie dolnej granicy wykrywalności,

obliczanie dryftu,

podsumowanie analizy – analiza rezydualna.

Oprogramowanie PAS zawiera również funkcje, które sprawiają, że zbieranie i raportowanie danych BS EN 14181 jest bardzo proste:

dane zbierane są w dedykowanych partiach m.in. oddzielony dzień 1 i dzień 2,

dane mogą być oznaczane elektronicznymi notatkami, co ułatwia analizę,

uśrednianie, maksymalne i minimalne wyniki są obliczane w PAS dla poszczególnych przebiegów.

Dane techniczne

Protea BS EN 14181 i pomiary emisji za pomocą FTIR