powrót do produktów

Protea kontrola redukcji emisji CFC za pomocą dwustrumieniowego systemu FTIR

Kontrola redukcji emisji CFC za pomocą dwustrumieniowego systemu FTIR

Analizator FTIR to urządzenie analityczne o pełnym spektrum, które umożliwia uzyskanie widma średniej podczerwieni za pomocą jednego instrumentu. AtmosFIR może być zaprogramowany za pomocą unikalnych modeli analitycznych lub chemometrii, co umożliwia pomiar wielu gazów jednym przyrządem. Unikalna konstrukcja oprogramowania Protea, pozwala na użycie oddzielnego modelu analitycznego, dla każdego strumienia pomiarowego. Oznacza to, że istnieje możliwość pomiaru różnych gazów lub stężeń gazów w zależności od tego, z którego punktu pomiarowego analizowana jest próbka.

Wykorzystanie CFC w przemyśle

Pomimo, że stosowanie związków CFC w produktach krajowych zostało wycofane, chemikalia zawierające freony nadal są istotnym składnikiem w produkcji insektycydów i herbicydów. Produkty te powodują zwiększenie tempa produkcji roślinnej na całym świecie. Kontrolowane muszą być wszystkie aspekty procesu produkcyjnego, w odniesieniu do oddziaływania na środowisko. Stosowanie i wstępne usuwanie związków CFC w pośrednich etapach produkcji insektycydów, musi być monitorowane ze 100% skutecznością.

Taka konstrukcja doskonale sprawdza się przy pomiarach na wlocie i wylocie strumienia gazu, pochodzącego z systemu redukcji złoża węglowego. Strumień wlotowy do złoża węglowego, zawiera wysoki poziom freonów, natomiast strumień wylotowy będzie osiągał stężenia na poziomie ppb. Typowe związki CFC i ich zakresy pomiarowe, podano w tabeli poniżej.

Rozwiązanie

Firma Protea dostarcza systemy analizatorów procesowych i emisyjnych, które monitorują w zakładach produkcyjnych, stężenia wysokiego i niskiego poziomu emisji CFC.

Powszechnie, jako systemy redukcyjne stosuje się złoża węgla aktywnego, na którym związki CFC są adsorbowane. Złoże jest oczyszczane okresowo za pomocą pary, w ten sposób ponownie odparowując freony i wprowadzając je do skraplacza. Złoże jest następnie suszone powietrzem, przed następnym cyklem adsorpcyjnym.

Związek CFCOtwór wlotowy/% obj.Otwór wylotowy/%obj.LDL dla gazów wylotowych /ppm
R1130-50-50,07
R113a0-50-50,08
R1230-50-50,06
R110-50-50,07
R141b0-50-50,08
R120-50-50,08
R220-50-50,05
R320-50-50,04
R1250-50-50,07
R134a0-50-50,04
Woda0-50-500,01 %

atmosFIR CEM to kompletny system analiz wielogazowych z wykorzystaniem technologii FTIR.

Złoże węgla jest zwykle oczyszczane parą co godzinę. Skutkuje to uzyskaniem pików pary wodnej do 50% objętości. Chociaż nie jest to wymagane podczas raportowania emisji, to emisję do pary wodnej również należy uwzględnić w analizie, ponieważ absorbancja wody w podczerwieni koliduje z absorbancją związków CFC. Unikalną korzyścią stosowania analizatora gazów FTIR, jest pomiar gorącego i mokrego gazu, co oznacza brak potrzeby kondycjonowania lub chłodzenia przed analizatorem i w ten sposób pozbycia się problemu piku pary wodnej.

Chemometria

Protea projektuje systemy oparte na technologii FTIR, które są unikalne dla konkretnych aplikacji. Podstawą dostosowania jest model analityczny lub model chemometryczny, który analizuje widmo IR.

Analiza chemometryczna rozpoczyna się od powstania widma dla dedykowanego zestawu kalibracyjnego. Są to widma generowane w laboratorium w warunkach kontrolowanych, przy użyciu identyfikowalnych standardów kalibracji.

Rozwiązanie atmosFIR

AtmosFIR FTIR to analizator do ciągłego pomiaru gazu. System można skonfigurować dla wielu wlotów strumienia, z użyciem modelowania analitycznego, umożliwiając w ten sposób pomiary wielu próbek za pomocą jednego systemu.

Dane techniczne

Protea kontrola redukcji emisji CFC za pomocą dwustrumieniowego systemu FTIR